Field learning outcome data:
Code:
SDA3A_W07
Covered field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Learning outcome:
podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.
Reference to ALO: