Field learning outcome data:
Code:
SDA3A_K01
Covered field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Learning outcome:
krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
Reference to ALO: