Field learning outcome data:
Code:
MBM2A_U27
Covered field of study:
Mechanical Engineering
Learning outcome:
jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
Reference to ALO:
  • P7S_UO_A
    kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach
  • P7S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie