Field learning outcome data:
Code:
IMM1A_W13
Covered field of study:
Mechanical and Materials Engineering
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze nowych materiałów, nowych metod projektowania, technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych
Reference to ALO:
  • P6S_WG_A
    w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów
  • P6S_WG_A_Inz
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych