Field learning outcome data:
Code:
MAT2A_K01
Covered field of study:
Mathematics
Learning outcome:
zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
Reference to ALO:
  • P7S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie
  • P7S_KK_A
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
  • P7S_KR_A
    odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: - rozwijania dorobku zawodu, - podtrzymywania etosu zawodu, - przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad