Field learning outcome data:
Code:
IMT2A_U01
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
A student is able to obtain information from literature, databases and other sources, is able to integrate the information, make its interpretation and critical assessment, as well as draw conclusions, formulate and justify comprehensively opinions
Reference to ALO:
  • P7S_UW_A
    wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: - właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, - przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi; formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi
  • P7S_UU_A
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie