Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Projekt dyplomowa
Learning outcome:
Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa w pracy dyplomowej w języku polskim i obcym.
Connections with FLO:
  • KLT1A_U01
    Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych.
  • KLT1A_U14
    Samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski tekst z obszaru dyscypliny kulturoznawstwa (na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).
  • KLT1A_U16
    Dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje na poziomie elementarnym krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę i potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi grupami odbiorców.