Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Electronic Devices
Learning outcome:
Student potrafi wykonać pomiary podstawowych parametrów i charakterystyk elementów elektronicznych oraz dokonać ekstrakcji parametrów modeli, a także opracować dokumentację pomiarową
Connections with FLO:
 • ETP1A_U04
  potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania; potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego;
 • ETP1A_U09
  potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary układów elektronicznych, protokołów sieciowych, baz danych oraz prostych systemów elektronicznych i sieci telekomunikacyjnych, a otrzymane wyniki prezentuje w formie liczbowej i graficznej, potrafi dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski;
 • ETP1A_U10
  potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne, a także sieci optyczne, kablowe i bezprzewodowe; potrafi ocenić ich przydatność do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich,
 • ETE1A_U04
  can develop documentation on the implementation of the engineering tasks and prepare the text that contains an overview of the results of the implementation of this task; able to prepare and present a short presentation on the results of the implementation of the tasks of engineering;
 • ETE1A_U09
  able to plan and execute the simulation and measurements of electronic systems, network protocols, databases and simple electronic systems and telecommunications networks, and presents the results in numerical form, and graphics, can make their interpretation and draw appropriate conclusions;
 • ETE1A_U10
  can use the well-chosen methods and devices for measuring basic sizes with elements and electronics, as well as optical networks, cable and wireless; can assess their suitability to solve simple engineering tasks,