Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Electronic Devices
Learning outcome:
Student umie czytać oraz tworzyć graficzną i tekstową dokumentację techniczną (rysunki, schematy, wykresy) oraz dokumentować pomiary, również z wykorzystaniem wspomagania komputerowego
Connections with FLO:
 • ETP1A_U05
  uses technical English sufficiently to: communicate, reading comprehension catalogue notes, reading instructions of electronic, telecommunication, and network devices, or similar documents;
 • ETP1A_U02
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie; ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;
 • ETP1A_U04
  potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania; potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego;
 • ETE1A_U02
  It can retrieve information from the literature, databases, and other sources; can integrate information, their interpretation, and also draw conclusions and formulate and justify reviews; has the ability of self-education, m.in. to improve the professional competence;
 • ETE1A_U04
  can develop documentation on the implementation of the engineering tasks and prepare the text that contains an overview of the results of the implementation of this task; able to prepare and present a short presentation on the results of the implementation of the tasks of engineering;
 • ETE1A_U05
  speaks English sufficiently to communicate, as well as reading comprehension of catalogue cards, application notes, manuals of electronic devices, telecommunications, networking and tools it and similar documents;