Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Mining & Economy
Learning outcome:
Student posiada wiedzę w zakresie oceny ekonomicznej efektywności górniczych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Connections with FLO:
 • BUD1A_W05
  Ma podstawową wiedzę związaną z ekonomicznymi uwarunkowaniami działalności inżynierskiej oraz zasadami organizacji i kierowaniem pracą zespołową zapewniając/przestrzegając warunki BIOZ; rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego na tle problemów związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym.
 • IGR1A_W06
  Posiada ogólną wiedzę w zakresie zasad prowadzenia robót górniczych w ramach udostępnienia, przygotowania i eksploatacji surowców mineralnych oraz prognozowania i monitoringu zjawisk/zagrożeń towarzyszących tej działalności w kontekście priorytetu bezpieczeństwa, ryzyka zawodowego i wykorzystania idei nauki ergonomii w kształtowaniu środowiska pracy.
 • IKS1A_W03
  Dysponuje wiedzą na temat aktualnego stanu oraz kierunków rozwoju w zakresie koncepcji, technik i technologii wykorzystywanych dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego przy zachowaniu ekonomicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi i energią.
 • IPZ1A_W04
  Zna i rozumie podstawowe fakty i pojęcia związane z ekonomiczno-finansowymi i prawnymi uwarunkowaniami działalności gospodarczej (w tym przedsiębiorczości indywidualnej) oraz koncepcjami zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.