Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Methods of chemical composition analysis
Learning outcome:
rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu chemii i instrumentalnej analizy chemicznej
Connections with FLO:
  • IMT1A_K01
    Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i jest gotów do dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, krytycznie ocenia posiadaną wiedzę, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
  • IMT1A_K02
    Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
  • IMT1A_K03
    Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.