Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Seminarium dyplomowe magisterskie
Learning outcome:
Student potrafi pracować w grupie i potrafi przedstawiać i popularyzować zdobytą wiedzę inżyniersko-techniczną
Connections with FLO:
  • IPZ2A_K03
    Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania, w tym dbanie o dorobek i tradycje zawodu oraz podtrzymywanie etosu zawodu.