Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Foundry engineering of non-ferrous metals alloys
Learning outcome:
Student potrafi prawidłowo interpretować wyniki badań w odniesieniu do warunków przemysłowych. Potrafi pracować zespołowo przy rozwiązywaniu zagadnień z zakresu odlewnictwa. Student jest świadomy odpowiedzialności w projektowaniu technologii, ocenie zjawisk zachodzących w odlewnictwie i interpretacji otrzymanych wyników oraz zagrożeń związanych z topieniem i odlewaniem metalu.
Connections with FLO:
  • KWP2A_U05
    Posiada umiejętność doboru stopów do określonych zastosowań w metalurgii i odlewnictwie i jest przygotowany do doradztwa techniczno-ekonomicznego w tym zakresie
  • KWP2A_U08
    Potrafi samodzielnie opracowywać dane empiryczne. Ma umiejętność wyciągania i formułowania własnych wniosków na temat charakteru zjawiska lub procesu w jżyku polskim i obcym (angielskim) na poziomie B2. Jest zdolny do samodzielnego uczenia się, szczególnie w obszarze wiedzy inżynierskiej.