Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
Learning outcome:
Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą kwestii branżowych i spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości.
Connections with FLO:
 • EZE1A_U06
  The graduate possesses the skill of self-study, which he uses , i.a. in order to improve professional competence
 • EZE1A_U07
  The graduate can prepare, both in Polish and in English, a presentation containing the possible solutions to the addressed problem and prepare the necessary technical documentation
 • EZE1A_U08
  The graduate is able to broaden his knowledge by studying professional literature and is able to use the scientific and technical language
 • GIN1A_U01
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, odpowiednio planując i organizując pracę korzystając z wszelkich baz danych, literatury i innych źródeł
 • GIN1A_U03
  ma umiejętność oceny zmian zachodzących w studiowanej dyscyplinie i umiejętność ustawicznego samokształcenia
 • GES1A_U08
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł z zachowaniem praw autorskich, przemysłowych i pokrewnych, integrować i interpretować uzyskane informacje, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • GES1A_U15
  ma umiejętności językowe w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami poziomu B2 ESOKJ
 • GFI1A_U20
  Potrafi przeprowadzić ustną prezentację sposobu rozwiązania prostego zadania inżynierskiego z zakresu geofizyki w języku polskim i obcym
 • GIN1A_U02
  potrafi komunikować się, brać udział w dyskusji oraz przygotować prezentację posługując się specjalistycznym językiem z zakresu geoinformatyki i nauk o Ziemi, również w języku angielskim na poziomie B2 ESOKJ
 • GTR1A_U12
  Posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • GTR1A_U13
  Posiada umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania prezentacji w języku polskim i obcym z wykorzystaniem fachowej terminologii
 • GTR1A_U15
  Rozszerza swoją wiedzę w zakresie geoturystyki poprzez samodzielne uczenie się
 • IAD1A_U01
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, odpowiednio planując i organizując pracę korzystając z wszelkich źródeł danych, również interdyscyplinarnych
 • IAD1A_U02
  potrafi komunikować się z uzyciem specjalistycznej terminologi, brać udział w dyskusji oraz przygotować prezentację z zakresu inżynierii i analizy danych, również w języku angielskim na poziomie B2 ESOKJ
 • IAD1A_U03
  potrafi samodzielnie planować i realizaować własne kształcenie w ramach studiowanej dyscypliny przez całe życie
 • IOS1A_U03
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł z zachowaniem praw autorskich, przemysłowych i pokrewnych, integrować i interpretować uzyskane informacje, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • IOS1A_U16
  ma umiejętności językowe w zakresie inżynierii i ochrony środowiska zgodne z wymaganiami poziomu B2 ESOKJ
 • TCH1A_U06
  potrafi przygotować i przedstawić w języku obcym prezentację ustną lub opracowanie pisemne dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej
 • IMT1A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje w języku polskim i języku obcym z literatury, baz danych i innych źródeł, dokonywać ich interpretacji, formułować i uzasadniać opinie dotyczące zadań inżynierskich.
 • IMN1A_U09
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IPJ1A_U05
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • MTN1A_U09
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • CER1A_U01
  Samodzielnie planować, projektować i realizować podstawowe operacje i procesy chemiczne, komunikować się z otoczeniem z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii w tym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a także wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności do formułowania i rozwiązywania problemów technologicznych, poprzez dobór własciwych metod chemicznych, matematycznych, fizycznych i analitycznych.
 • RCM1A_U10
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego