Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Prowadzenie badań naukowych lub uczestnictwo w kołach naukowych
Learning outcome:
Potrafi zaprezentować i powiązać konkretny proces technologiczny lub techniczny z innymi dziedzinami nauki.
Connections with FLO:
  • IGR1A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności praktycznych oraz krytycznej ich oceny, jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zagadnień teoretycznych i praktycznych w inżynierii górniczej, zasięgania opinii ekspertów.
  • IGR1A_K02
    Pracując indywidualnie lub zespołowo jest gotów do określania priorytetowych celów wykonywanych przez siebie zadań i wskazania metod ich osiągnięcia. Jest gotów do odpowiedzialnej realizacji zadań w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. Przestrzega zasad etyki zawodowej oczekując tego również od otoczenia.