Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Seminarium dyplomowe
Learning outcome:
Kompetencja społeczna dotycząca roli społecznej realizacji prac o charakterze technicznym oraz konieczność promowania tej roli w społeczeństwie.
Connections with FLO:
  • MBM1A_K01
    rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
  • MBM1A_K06
    rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały
  • MBM1A_K07
    rozumie zasady bezstronności i przestrzegania elementarnych zasad poufności