Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Podstawy kaligrafii
Learning outcome:
Student nabywa umiejętności pracy w zespole wcelu znalezienia optymalnego rozwiązania wybranego problemu dotyczącego liternictwa.
Connections with FLO:
  • IMT1A_K02
    Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
  • IMT1A_K03
    Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
  • IMT2A_K02
    Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy oraz ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem