Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Sociology of leisure
Learning outcome:
Zna główne teorie socjologiczne dotyczące czasu wolnego i stylu życia.
Connections with FLO:
 • SOC1A_W06
  Ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami.
 • SOC2A_W06
  Ma poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami.
 • IFS1P_W12
  ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne we współczesnym społeczeństwie zmieniającym się pod wpływem nowych technologii.
 • IFS1P_W06
  ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, etycznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań nowych technologii komunikacyjnych i komputerowych oraz zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.
 • KLT1A_W12
  Posiada ogólną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, o istotnych elementach tych struktur i instytucji w kontekście zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.
 • KLT1A_W14
  Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz świadomie i refleksyjnie podejmuje aktywność kulturalną.
 • KLT2A_W14
  Posiada poszerzoną wiedzę o typach więzi społecznych, ich genezie, zmienności, zróżnicowanych funkcjach oraz kulturowych odniesieniach.