Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Urządzenia teleinformatyki
Learning outcome:
Potrafi określić i scharakteryzować typowepotrzeby (wymagania) operatora i użytkowników w zakresie obsługi ruchu w sieciach IP
Connections with FLO:
 • ETP1A_U02
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie; ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;
 • ETP1A_U03
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów;
 • ETP1A_U04
  potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania; potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego;
 • ETP2A_U05
  potrafi projektować urządzenia elektroniczne lub systemy transmisji danych, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, w razie potrzeby przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody projektowania lub komputerowe narzędzia wspomagania projektowania; potrafi zaplanować proces testowania oraz potrafi sformułować specyfikację projektową złożonego układu, systemu elektronicznego, urządzenia sieciowego lub systemu transmisji danych,