Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
To be completed
Learning outcome:
Zna rolę refleksji historycznej w kształtowaniu się kultury.
Connections with FLO:
 • SOC1A_W02
  Ma podstawową wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, psychologia, demografia filozofia, historia, logika, politologia, antropologia).
 • SOC2A_W02
  Ma poszerzoną wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, filozofia, politologia, antropologia).
 • IFS1P_W04
  zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na interpretację współczesnych społeczeństw i zachodzących w nich procesów, jak również zna kryteria wyboru metod analizy obserwowanego zjawiska.
 • KLT1A_W11
  Zna podstawowe relacje zachodzące między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami dokonującymi się w obszarze kultury i życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia mediów.
 • KLT2A_W01
  Posiada pogłębioną wiedzę o obszarach będących przedmiotem badań kulturoznawczych.