Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
To be completed
Learning outcome:
Zna główne zagadnienia cywilizacji starożytnej Grecji Rzymu w ujęciu diachronicznym.
Connections with FLO:
 • SOC1A_W02
  Ma podstawową wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, psychologia, demografia filozofia, historia, logika, politologia, antropologia).
 • SOC2A_W02
  Ma poszerzoną wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, filozofia, politologia, antropologia).
 • IFS1P_W06
  ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, etycznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań nowych technologii komunikacyjnych i komputerowych oraz zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.
 • KLT1A_W20
  Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
 • KLT2A_W01
  Posiada pogłębioną wiedzę o obszarach będących przedmiotem badań kulturoznawczych.