Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Creativity, body-mind, creative activity
Learning outcome:
Samodzielnie bada, ocenia, interpretuje i parafrazuje artykuły naukowe.
Connections with FLO:
 • SOC2A_U12
  Potrafi w sposób zaawansowany wyszukiwać, analizować i oceniać informacje z źródeł pisanych i elektronicznych.
 • IFS1P_U09
  potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych.
 • KLT1A_U02
  Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie i zachęca innych do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności badawczych.
 • KLT2A_U16
  Dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje na poziomie zaawansowanym krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę i potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi grupami odbiorców.
 • SOC1A_U18
  Potrafi współdziałać i pracować w grupie (również o interdcyplinarnych charakterze), przyjmując w niej różne role; umie planowawać pracę indywidualną i w zespole.