Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Cryptography
Learning outcome:
zna podstawowe pojęcia, własności i algorytmy kryptografii klucza publicznego
Connections with FLO:
 • MAT2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
 • MAT2A_W07
  3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
 • MAT2A_U03
  posiada umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych
 • MAT2A_U13
  umie, na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i na piśmie, metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów, logiki i teorii mnogości
 • MAT2A_U19
  rozumie matematyczne podstawy analizy algorytmów i procesów obliczeniowych
 • MAT2A_U21
  umie stosować metody komputerowo wspomaganego dowodzenia twierdzeń oraz logicznego wspomagania weryfikacji i specyfikacji programów