Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Portfolio Theory and Risk Management
Learning outcome:
zna podstawowe pojęcia i twierdzenia teorii portfela (portfel rynkowy, brzeg efektywny, model CAPM, wartość narażona na ryzyko, użyteczność)
Connections with FLO:
 • MAT1A_W03
  rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk
 • MAT1A_W04
  zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki
 • MAT1A_W05
  zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania
 • MAT1A_U34
  umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi
 • MAT1A_U35
  umie prowadzić proste wnioskowania statystyczne, także z wykorzystaniem narzędzi komputerowych
 • MAT1A_U36
  potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym językiem
 • MAT2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
 • MAT2A_W06
  2) jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań
 • MAT2A_W09
  zna podstawy modelownia stochastycznego w matematyce finansowej i aktuarialnej lub w naukach przyrodniczych, w szczególności fizyce, chemii lub biologii