Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Theories of International Relations
Learning outcome:
posseses knowledge concerning basic elements and concepts of international relations
Connections with FLO:
 • KLT2A_W02
  Ma pogłębioną wiedzę o tym, jakie miejsce wśród nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce zajmuje kulturoznawstwo oraz potrafi scharakteryzować jego przedmiotową i metodologiczną specyfikę.
 • KLT1A_W02
  Ma podstawową wiedzę o tym, jakie miejsce wśród nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce zajmuje kulturoznawstwo oraz potrafi scharakteryzować jego przedmiotową i metodologiczna specyfikę.
 • SOC1A_W04
  Zna główne sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk społecznych, jakie dominują obecnie w socjologii.
 • SOC2A_W05
  Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania.
 • IFS1P_W04
  zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na interpretację współczesnych społeczeństw i zachodzących w nich procesów, jak również zna kryteria wyboru metod analizy obserwowanego zjawiska.
 • IFS2P_W08
  ma zaawansowaną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi i ich elementami w społeczeństwie zmieniającym się pod wpływem technologii
 • IFS2P_W03
  zna na poziomie zaawansowanym pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na interpretację współczesnych społeczeństw i zachodzących w nich procesów, jak również zna kryteria wyboru metod ich analizy
 • KLT1A_W01
  Posiada podstawową wiedzę o obszarach będących przedmiotem badań kulturoznawczych.
 • KLT2A_W01
  Posiada pogłębioną wiedzę o obszarach będących przedmiotem badań kulturoznawczych.