Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Theories of International Relations
Learning outcome:
is able to trace related globalization context for exploration of international relations
Connections with FLO:
 • SOC1A_U03
  Potrafi wykorzystać teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych.
 • SOC2A_U01
  Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych.
 • SOC2A_U04
  Potrafi rozpoznać specyfikę mediów, przeprowadzić ich analizę i przedstawić procesy przemian w mediach na tle przemian w głównych obszarach życia społecznego.
 • IFS1P_U09
  potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych.
 • IFS2P_U09
  na poziomie zaawansowanym potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi w celu rozwiązania konkretnego zadania wynikającego z relacji pomiędzy technologami a światem społecznym
 • KLT1A_U06
  Wykrywa podstawowe zależności między procesami społecznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi posługując się właściwymi dla kulturoznawstwa metodami i narzędziami w tym zaawansowanymi technikami informacyjno- komunikacyjnymi.
 • KLT2A_U06
  Wykrywa złożone zależności między procesami społecznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi posługując się właściwymi dla kulturoznawstwa metodami i narzędziami w tym zaawansowanymi technikami informacyjno- komunikacyjnymi.