Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Energy management
Learning outcome:
Student zna systemy energetyczny i jego podsystemy
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W03
    zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna trendy ich rozwoju, w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym