Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Podstawy krystalografii
Learning outcome:
Student powinien wykazywać umiejętności opisywania zależności i zjawisk wystepujących w materiałach krystalicznych m.in. opisywać struktury krystaliczne i wyznaczać systemy poślizgu z wykorzystaniem rzutu stereograficznego.
Connections with FLO:
  • IMT1A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje w języku polskim i języku obcym z literatury, baz danych i innych źródeł, dokonywać ich interpretacji, formułować i uzasadniać opinie dotyczące zadań inżynierskich.
  • IMT1A_U02
    Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe; potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi wykorzystywanych do badania materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.