Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Prawo patentowe i ochrona własności intelektualnej
Learning outcome:
student ma elementarną wiedzę dotyczącą praw autorskich i ich ochrony, ochrony wizerunku, tajemnicy korespondencji i źródeł informacji
Connections with FLO:
 • IMT1A_W05
  Ma wiedzę do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej; wiedzę w zakresie zarządzania oraz ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.
 • IMT1A_U03
  Potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe, pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne.
 • IMT1A_U06
  Ma umiejętność samokształcenia się
 • IMT1A_K01
  Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i jest gotów do dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, krytycznie ocenia posiadaną wiedzę, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
 • IMT1A_K03
  Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.