Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Friendly transport
Learning outcome:
zna zasady udziału społeczeństwa w procedurach dotyczących ingerencji w środowisko naturalne związane z minimalizacją negatywnych skutków rozwoju motoryzacji
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W03
    zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna trendy ich rozwoju, w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym
  • ZIP1A_W04
    zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich