Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Mikroskopia w zastosowaniach kryminalistycznych
Learning outcome:
Zna zasady działania mikroskopów optycznych, fluorescencyjnych, elektronowych i mikroskopu sił atomowych
Connections with FLO:
  • NKT1A_W07
    Ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń, ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego;