Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Russian B2+ course - compulsory course for students of SECOND-CYCLE STUDIES
Learning outcome:
Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności, również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych oraz formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne, szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych, procesu rekrutacji i w środowisku pracy.
Connections with FLO:
 • GFI2A_U01
  The graduate can acquire, from literature and electronic sources, advanced knowledge in the field of natural sciences and extensive specialist knowledge in the field of general and applied geophysics
 • GFI2A_U14
  The graduate is prepared to take up work wherever knowledge of general geophysics and applied at the level of basic knowledge and engineering skills is required, in particular in geophysical, mining and geological enterprises
 • GFI2A_U16
  The graduate has the ability to fluently use a foreign language to communicate and read and understand advanced texts in the field of natural sciences
 • GFI2A_U18
  The graduate can in a clear and logical way consistently present an oral presentation of the method of solving the task in the field of geophysics in Polish and foreign language using various means for verbal communication
 • EZE2A_U03
  The graduate is able to use appropriate technical literature in Polish and English for the purpose of research and design work, is able to select the sources of information, particularly those from the Internet.
 • EZE2A_U11
  The graduate is able to communicate effectively in a foreign language (level B2 + ), is aquatinted with appropriate terminology in a foreign language and is able to read and demonstrate comprehension of technical texts in the field of renewable and ecological energy sources
 • EOZ2A_U09
  He is able to plan self-learning using various forms of information acquisition, including specialist publications (also in a foreign language) and conduct self-education by making critical analysis of the information obtained.
 • MNB2A_U02
  posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • INS2A_U07
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • FMD2A_U03
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • FTC2A_U02
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz potrafi w języku angielskim przygotować opracowanie zagadnień wchodzących w zakres fizyki technicznej
 • INC2A_U03
  potrafi korzystać z prasy fachowej (także w języku angielskim), przygotować prezentacje ilustrującą problemy techniczne z zakresu inżynierii ciepła oraz przygotować do druku artykuł prezentujący wyniki własnych analiz
 • MET2A_U02
  potrafi komunikowac się na tematy specjalistyczne z zkresu metalurgii i inżynierii materiałowej ze zróznicowanymi kręgami odbiorców; posługiwać się jeżykiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • IMN2A_U03
  Posiada umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym także międzynarodowych oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • IPJ2A_U07
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • RCM2A_U04
  Posiada umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym także międzynarodowych oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • GES2A_U01
  can obtain information from literature, databases and other sources while maintaining authors copyright, industrial and related rights, integrate and interpret the obtained information and make their critical assessment, as well as draw conclusions and formulate and justify opinions
 • GES2A_U09
  is able to develop documentation or a report on the implementation of a project or research task along with the interpretation, discussion and presentation of results
 • GES2A_U11
  is able to use a foreign language in the field of geological sciences in accordance with the B2+ level requirements of the Common European Framework of Reference for Languages
 • GES2A_U12
  can use a foreign language to communicate in professional matters, read professional literature in the area of applied geology, and prepare and present a research task
 • GTR2A_U09
  Wykazuje umiejętności przygotowania opracowań i prezentacji z wykorzystaniem różnych środków przekazu
 • GTR2A_U10
  Ma zaawansowane umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z uwzględnieniem terminologii turystycznej oraz geoturystycznej
 • GTR2A_U11
  Potrafi wypowiadać się na specjalistyczne tematy zawodowe z zakresu turystyki i geoturystyki z wykorzystaniem terminologii stosowanej w naukach przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i prawnych
 • GTR2A_U13
  Wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych obserwacji i badań
 • IOS2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł z zachowaniem praw autorskich, przemysłowych i pokrewnych, integrować i interpretować uzyskane informacje oraz dokonywac ich krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • IOS2A_U08
  potrafi opracować dokumentację lub raport z realizacji zadania projektowego lub badawczego wraz z interpretacją lub dyskusją wyników i przedstawieniem wniosków
 • IOS2A_U10
  potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie inżynierii i ochrony środowiska zgodne z wymaganiami poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IOS2A_U11
  potrafi posługiwać się językiem obcym w porozumiewaniu się w sprawach zawodowych, czytaniu literatury fachowej z obszaru inżynierii i ochrony środowiska, a także przygotowaniu i wygłoszeniu prezentacji na temat wykonanego zadania projektowego lub badawczego z tego obszaru
 • GIN2A_U02
  potrafi komunikować się, brać udział w dyskusji oraz przygotować prezentację posługując się specjalistyczną terminologią z zakresu geoinformatyki i nauk o Ziemi, również w języku angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • GIN2A_U03
  ma umiejętność oceny zmian zachodzących w studiowanej dyscyplinie i umiejętność ustawicznego samokształcenia oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie
 • IMS2A_U01
  pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie, a także opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego oraz przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
 • IMS2A_U04
  posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i specjalistyczną terminologią w języku angielskim, a także korzystać z angielskojęzycznej literatury fachowej
 • IGR2A_U01
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią związaną z inżynierią górniczą i wykorzystać go do samokształcenia z wykorzystaniem odpowiedniej literatury a także w celu propagowania swoich osiągnięć naukowych poprzez odpowiednie kanały komunikacyjne.
 • MTN2A_U11
  Posiada umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym także międzynarodowych oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • AiR2A_U03
  komunikować się na tematy specjalistyczne z obszaru automatyki i robotyki ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; prowadzić debatę; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią z obszaru automatyki i robotyki