Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Ochrona własności intelektualnej
Learning outcome:
Rozumie zasady działania państwa prawa i instytucji stosujących prawo, w szczególności prawo własności intelektualnej
Connections with FLO:
 • RTZ1A_K02
  Jest świadomy znaczenia rewitalizacji i ochrony środowiska i dla rozwoju społeczno-gospodarczego, jest gotów do inicjowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 • IKS1A_K01
  Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności inżynierskich oraz krytycznej ich oceny, jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań technicznych dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego jak również do zasięgania opinii ekspertów.
 • IKS1A_K02
  Pracując indywidualnie lub zespołowo jest gotów, w sposób przedsiębiorczy i kreatywny do określania i rozwiązywania priorytetowych zadań inżynierskich dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Przestrzega zasad etyki zawodowej i jest gotów egzekwować je od otoczenia.
 • IKS1A_K04
  Ma świadomość znaczenia działań naukowo-badawczych własnej uczelni w kształtowaniu środowiska i jest gotów do zasięgania opinii ekspertów; dba o dorobek i tradycje zawodowe w środowisku społecznym.