Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Dobór technik wytwarzania i kształtowania materiałów dla podstawowych grup materiałowych
Learning outcome:
To use knowledge in the field of materials engineering and mechanical engineering to creatively identify, formulate and innovative solving of complex problems in the selection of techniques for shaping different materials, in particular: define the goal and subject of scientific research, formulate a research hypothesis; develop methods, techniques and research tools and apply them creatively; conclude on the basis of the results of scientific research; perform critical analysis and evaluation of the results of scientific research, expert activities and other creative work as well as their contribution to the development of knowledge; transfer the results of scientific activity to the economic and social sphere;
Connections with FLO:
  • SDA3A_U01
    wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej;