Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Metals chemistry
Learning outcome:
Zna podstawy fizykochemii ciała stałego, a w szczególności relacje pomiędzy strukturą a właściwościami faz krystalicznych.
Connections with FLO:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;