Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Artificial intelligence and machine learning in biomedicine
Learning outcome:
They can share knowledge, findings, discoveries, and achievements. They can collaborate and communicate with other team members. They are able to think creatively and use the tools of creative thinking like brainstorming techniques. They developed the ability to think entrepreneurial about implementation of the developed solution in the industry.
Connections with FLO:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
  • SDA3A_K03
    podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej;