Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Basis for negotiations
Learning outcome:
student zdobywa elementarną wiedzę w zakresie prowadzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości, rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji
Connections with FLO:
 • SOC1A_W05
  Ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne; ma wiedzę o źródłach tych norm ich naturze, zmianach i sposobach wpływania na ludzkie zachowania.
 • GIN1A_W07
  zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
 • MNB1A_W09
  zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego na tle problemów związanych z rozwojem mediów i społeczeństwa wiedzy; ma wiedzę na temat korzystania z zasobów informacji patentowej
 • INS1A_W06
  zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • FMD1A_W08
  zna terminologię stosowaną w środowisku medycznym, ma ogólną wiedzę o aspektach prawnych i bezpieczeństwie pracy w jednostkach medycznych oraz wiedzę o pozatechnicznych uwarunkowaniach działalności fizyka medycznego
 • FTC1A_W05
  zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego oraz ma wiedzę na temat korzystania z zasobów informacji patentowej i naukowej
 • IAD1A_W06
  zna podstawowe uwarunkowania etyczne i prawne oraz pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej