Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Basis for negotiations
Learning outcome:
student potrafi tworzyć kreatywne rozwiązania problemów występujących na wielu obszarach rzeczywistości społecznej, m.in. w pracy zawodowej
Connections with FLO:
 • SOC1A_U02
  Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.
 • GIN1A_U01
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, odpowiednio planując i organizując pracę korzystając z wszelkich baz danych, literatury i innych źródeł
 • GIN1A_U03
  ma umiejętność oceny zmian zachodzących w studiowanej dyscyplinie i umiejętność ustawicznego samokształcenia
 • GIN1A_U05
  potrafi dokonać krytycznej analizy problemu, dobrać optymalne metody i narzędzia prowadzące do jego rozwiązania oraz ocenić uzyskane efekty
 • MNB1A_U04
  potrafi pozyskiwać informacje korzystając z różnorodnych źródeł wiedzy (literatury, baz danych, Internetu i innych); potrafi samodzielnie analizować pozyskaną wiedzę i wyciągać logiczne związki pomiędzy poznanymi faktami
 • INS1A_U07
  potrafi, przy formułowaniu wymagań i projektowaniu rozwiązań informatycznych, uwzględniać konieczne zasady bezpieczeństwa, a także aspekty pozatechniczne
 • FMD1A_U07
  dostrzega powiązania fizyki medycznej z innymi dziedzinami nauki i techniki - potrafi analizować sposób działania i oceniać rozwiązania techniczne i procesy technologiczne zastosowane w wybranych aparatach i urządzeniach medycznych a także dokonać wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań i rozwiązań
 • FTC1A_U07
  potrafi organizować pracę zespołową zgodnie z zasadami etycznymi i prawnymi stosując zasady ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i przepisy prawa autorskiego oraz korzystając z zasobów informacji patentowej
 • IAD1A_U01
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, odpowiednio planując i organizując pracę korzystając z wszelkich źródeł danych, również interdyscyplinarnych