Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Fizykochemia ciała stałego
Learning outcome:
Student potrafi wykorzystać wiedzę do wyznaczania charakterystyk defektów w związkach stechiometrycznych i niestechiometrycznych.
Connections with FLO:
  • IMT1A_U02
    Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe; potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi wykorzystywanych do badania materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.