Module learning outcome data:
Code:
M_W006
Category:
Knowledge
Module:
.
Learning outcome:
zna podstawowe właściwości najważniejszych grup związków chemicznych, sposoby ich otrzymywania oraz ich znaczenie gospodarcze
Connections with FLO:
  • CHB1A_W03
    ma ugruntowana i podbudowana teoretycznie wiedzę w zakresie chemii obejmującą chemię ogólną, nieorganiczną, organiczną, fizyczną, analityczną oraz chemię polimerów w tym wiedzę niezbędną do opisu i rozumienia zjawisk i procesów chemicznych występujących w budownictwie oraz pomiaru i określania parametrów tych procesów