Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Elektrochemia ciała stałego
Learning outcome:
Potrafi pracować w grupie
Connections with FLO:
  • IMT1A_K01
    Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i jest gotów do dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, krytycznie ocenia posiadaną wiedzę, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.