Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Nonlinear Programming
Learning outcome:
Zna warunki konieczne i wystarczjące (warunki Kuhna- Tuckera) optymalności (z dowodami)
Connections with FLO:
 • MAT1A_W02
  dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń
 • MAT1A_U01
  potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje
 • MAT1A_U12
  umie wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z optymalizacją, poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych oraz badaniem przebiegu funkcji, podając precyzyjne i ścisłe uzasadnienia poprawności swoich rozumowań
 • MAT2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej