Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Diploma Project
Learning outcome:
Student ma wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej.
Connections with FLO:
 • ZIP1A_W01
  zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu zasad projektowania inżynierskiego obiektów, procesów technicznych, eksploatowania i wytwarzania maszyn z wykorzystaniem komputerowego wspomagania
 • ZIP1A_W02
  zna w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemii stanowiące podstawową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu studiowanego kierunku
 • ZIP1A_W03
  zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna trendy ich rozwoju, w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym
 • ZIP1A_W04
  zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich
 • ZIP1A_W05
  zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, sterowania, modelowania i automatyzacji procesów technicznych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego
 • ZIP1A_W06
  zna i rozumie budowę, możliwości zastosowania urządzeń i układów pomiarowych; zna metody i narzędzia pozwalające opisywać procesy i relacje między nimi zachodzące
 • ZIP1A_W07
  zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości, ekonomii, rachunku kosztów, prawa gospodarczego konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości
 • ZIP1A_W08
  zna normy i reguły (prawne, organizacyjne, etyczne) organizujące struktury i instytucje społeczne, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
 • ZIP1A_W09
  zna podstawowe metody, narzędzia (w tym informatyczne) i techniki pozyskiwania danych i informacji pozwalające opisywać: struktury i instytucje społeczne, relacje pomiędzy podmiotami rynkowymi w skali mikro i makro, zachowania człowieka, przyczyny i konsekwencje jego decyzji
 • ZIP1A_W10
  zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.