Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Języki programowania obiektowego
Learning outcome:
Student posiada wiedzę w zakresie sposobów reprezentacji danych w programie, stosowania podstawowych instrukcji, operatorów, wyrażeń i funkcji w językach C/C++.
Connections with FLO:
 • ETP1A_W06
  ma wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów cyfrowych oraz mikroprocesorowych, zna metody ich programowania w językach wysokiego i niskiego poziomu; zna języki opisu sprzętu;
 • ETP1A_W14
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania; zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowani
 • ETE1A_W06
  has knowledge of architecture and digital systems software and microprocessor, knows the method of their programming in high and low level; know the hardware description languages;
 • ETE1A_W14
  has an ordered expertise in methodology and programming techniques; knows the rules for selecting a programming language to solve problems in terms of hardware and software services; understand methods of specifying the basic software requirements