Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Introduction to Financial Management
Learning outcome:
zna podstawowe instrumenty rynków finansowych (instrument dłużny, instrument udziałowy, instrument pochodny)
Connections with FLO:
  • MAT1A_W01
    rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań
  • MAT2A_W07
    3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
  • MAT2A_W09
    zna podstawy modelownia stochastycznego w matematyce finansowej i aktuarialnej lub w naukach przyrodniczych, w szczególności fizyce, chemii lub biologii