Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Introduction to Financial Management
Learning outcome:
zna pojęcia finansowe (wartość pieniądza w czasie, ryzyko)
Connections with FLO:
  • MAT1A_W01
    rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań
  • MAT1A_W03
    rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk
  • MAT2A_W09
    zna podstawy modelownia stochastycznego w matematyce finansowej i aktuarialnej lub w naukach przyrodniczych, w szczególności fizyce, chemii lub biologii