General information:
Name:
Advanced experimental methods in materials science and physics
Code:
int.courses-002
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Semester:
Spring
Responsible teacher:
prof. Rustichelli Franco (f.rustichelli@univpm.it)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Basic knowledge of students concerning materials engineering, especially on novel structural and functional materials for application in various energy systems as well as aeronautic and aerospace industry Examination
M_W002 Knowledge of atomic force and scanning tunneling microscopy techniques Examination
M_W003 Knowledge of Interaction mechanism of neutrons with nucleus and of x-rays with electron cloud Examination
M_W004 Knowledge of European sources of neutrons and synchrotron radiation and main instrumentation Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
44 30 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Knowledge
M_W001 Basic knowledge of students concerning materials engineering, especially on novel structural and functional materials for application in various energy systems as well as aeronautic and aerospace industry + - - - - + - - - - -
M_W002 Knowledge of atomic force and scanning tunneling microscopy techniques + - - - - + - - - - -
M_W003 Knowledge of Interaction mechanism of neutrons with nucleus and of x-rays with electron cloud + - - - - + - - - - -
M_W004 Knowledge of European sources of neutrons and synchrotron radiation and main instrumentation + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 127 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 44 h
Preparation for classes 23 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Examination or Final test 5 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):

- Atomic force and scanning tunneling microscopy,
- Introduction to the scattering of x-rays and neutrons,
- Interaction mechanism of neutrons with nucleus and of x-rays with electron clouds
- Diffraction of X-rays and neutrons by crystals (Bragg-law),
- Chemical analysis based on X-rays diffraction,
- European sources of neutrons and synchrotron radiation and main instrumentation,
- Determination of residual stresses by X-ray and neutron diffraction,
- Microstructural investigations by small angle scattering of neutrons and synchrotron radiation,
- Phase contrast radiography of X-rays and neutron,
- Three dimensional imaging by microtomography of XFSR and neutrons,
- Texture determination by neutrons and hard X-rays,
- Investigation of surfaces and interfaces by specular reflection of neutrons and XRSR.

Seminar classes (14h):

- Nanostructures and nanotechnology,
- Natural and artificial fractals,
- Oscillation and waves,
- Relativity theory,
- Crystals, liquid crystals and photonic crystals,
- The largest European accelerator and their application in basic and applied science
- ITER – prototype for future thermonuclear energy production

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

0.8 * examination + 0.2 seminars activity

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Basic knowledge of physics and chemistry

Recommended literature and teaching resources:

1. J. Skrzypek , F. Rustichelli, Innovative Technological Materials, Springer-Verlag GmbH, 2011
2. J. Skrzypek, H. Egner, F. Rustichelli, A. Ganczarski, Advanced Materials and Structures for Extreme
Operating Conditions, Springer-Verlag Gmbh, 2008
3. H. Fujiwara, T. Abe, Residual Stresses: Science and Technology, Taylor & Francis Group, 1992
4. T. Proulx, Engineering Applications of Residual Stress, Volume 8: Proceedings of the 2011 Annual
Conference on Experimental and Applied Mechanics, Springer, 2011
5. David Long Price, Neutron scattering. B (1987)
6. P. Willmott, An Introduction to Synchrotron Radiation: Techniques and Applications, John Wiley and
Sons, 2011
7. S. H. Cohen, M. L. Lightbody, Atomic Force Microscopy/Scanning Tunneling Microscopy, Springer, 1999

Additional literature:
1. GIULIANI, F. FIORI, J. GYSENS, A. MANESCU, F. RUSTICHELLI. Analysis of neutron diffraction profiles in bronze archaeological statuettes produced by solid lost wax casting. J. Phys., Condens. Matter, Vol. 20 (2008), 104251 (7pp)
2. F.FIORI, E. GIRARDIN, A. GIULIANI, A. MANESCU, F. RUSTICHELLI. Neutron and synchrotron radiation non-destructive methods for the characterisation of materials for different applications. Elsevier, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 382, (2004), pag. 39-45

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None