General information:
Name:
Advanced analytical methods
Code:
int.courses-001
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Semester:
Fall
Responsible teacher:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student will upgrade his ability to self-improvement. Completion of laboratory classes,
Participation in a discussion,
Presentation
Skills: he can
M_U001 Student will be able to plan and realize the analytical procedure relevant to a given problem. Completion of laboratory classes,
Examination,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student will be able to carry out basic analytical operations. Completion of laboratory classes,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student will gain extended knowledge of the stages of analytical proccess Completion of laboratory classes,
Examination,
Activity during classes
M_W002 Student will gain extended knowledge of modern analytical methods. Completion of laboratory classes,
Examination,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 10 0 30 0 0 5 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student will upgrade his ability to self-improvement. - - + - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student will be able to plan and realize the analytical procedure relevant to a given problem. + - + - - + - - - - -
M_U002 Student will be able to carry out basic analytical operations. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student will gain extended knowledge of the stages of analytical proccess + - - - - + - - - - -
M_W002 Student will gain extended knowledge of modern analytical methods. + - + - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 142 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (10h):

Analytical science and its aspects. Modern analytical processes. Sampling and sampling strategies.
Methods of sample preparation (homogenization, digestion, fusion, separation and analyses
preconcentration). Analytical instrument, detector and sensor. Calibration and other methods of quantitative
analysis. Special methods of data analysis. Quality of analytical measurements. Measurement and its
uncertainty and consistence. Validation of analytical procedure. Standards and certified reference materials.
Environment protection and risk assessment in analytical laboratory. Review of modern analytical methods.
Electroanalytical methods – basic information, conductometry, potentiometry, voltammetry. Spectroscopic
methods – basic information, atomic absorption and emission methods. Mass spectrometry. X-ray methods.
Activation analysis.

Laboratory classes (30h):

1. Sampling for environmental analysis
2. Sample preparation – microwave mineralization and digestion
3. Stripping voltammetry
4. Electrothermal atomic absorption spectrometry (ETAAS)
5. High performance liquid chromatography
6. Potentiometry
7. Radiochemical methods of chemical analysis

Seminar classes (5h):

Student presentations on chosen instrumental analytical techniques, applications and general analytical problems.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Final grade = 0.3 grade from laboratory classes + 0.2 grade from presentation + 0.5 grade from examination

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Finished basic chemistry course.

Recommended literature and teaching resources:

1. A.Townshend (Ed), “Encyclopedia of Analytical Science” Academic Press, London 1995
2. R.Kellner, J.M.Mermet, M.Otto, M.Valcarcel, H.M.Widmer, “Analytical Chemistry: A Modern Approach to
Analytical Science”, Wiley-VCH, Weinheim 2004
3. Southampton Electrochemistry Group, “Instrumental methods in Electrochemistry” Ellis Horwood, Chichester 1990
4. A.J.Bard, L.R.Faulkner, “Electrochemical Methods, Fundamentals and Applications”, Wiley, New York
1980
5. J.Wang, “Analytical Electrochemistry” VCH, New York 1994

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Młyniec K., OSTACHOWICZ B., KRAKOWSKA A., RECZYŃSKI W., Opoka W., Nowak G.: Chronic but not acute antidepressant treatment alters serum zinc/copper ratio under pathological/zinc-deficient conditions in mice. Journal of Physiology and Pharmacology ; ISSN 0867 – 5910. – 2014 vol. 65 no. 5, s. 673 – 678
MIGDALSKI Jan, BŁAŻ Teresa, LEWENSTAM Andrzej: Conducting polymers – mechanisms of cationic sensitivity and the methods of inducing thereof. Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013 – 4686. – 2014 vol. 133, s. 316–324. – Bibliogr. s. 323 – 324
DROŻDŻ Ewa, WYRWA Jan, RĘKAS Mieczysław: Influence of sintering temperature and aging on properties of cermet Ni/8YSZ materials obtained by citric method . Ionics ; ISSN 0947-7047. – 2013 vol. 19 no. 12, s. 1733 – 1743. – Bibliogr. s. 1742 – 1743
NIEWIARA Ewa: A highly sensitive method for determination of monobutyltin in aqueous media by stripping voltammetry at a renewable silver amalgam annular band electrode . Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040 – 0397. – 2013 vol. 25 no. 8, S. 2007 – 2014
PACZOSA-BATOR Beata, CABAJ Leszek, PIECH Robert, Skupień Krzysztof: Potentiometric sensors with carbon black supporting platinum nanoparticles . Analytical Chemistry ; ISSN 0003 – 2700. – 2013 vol. 85 iss. 21, s. 10255 – 10261. – Bibliogr. s. 10260 – 10261
BAŚ Bogusław, BUGAJNA Anna, JAKUBOWSKA Małgorzata, NIEWIARA Ewa: Normal pulse voltammetric determination of subnanomolar concentrations of chromium(VI) with continuous wavelet transformation. Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. – 2012 vol. 24 no. 11 s. 2157-2164
Baś Bogusław, Jakubowska Małgorzata, Reczyński Witold , Ciepiela Filip, Kubiak Władysław W.: Rapidly renewable silver and gold annular band electrodes. Electrochimica Acta. Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013 – 4686. – 2012 vol. 73 spec. iss. s. 98 – 104

Additional information:

Subject website: http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~kca/advanced_methods.html