General information:
Name:
Brain tales
Code:
int.courses-083
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Semester:
Fall
Responsible teacher:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
Module summary

Student will gain the basic knowledge about the central nervous system.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Participants will learn to discuss and analyze recent scientific discoveries Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Students will gain the most recent knowledge on brain research Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Students will acquire basic knowledge on brain functions in health and disease Test
M_W002 Students will be able to present basic facts on brain functioning and discuss among group members Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Participants will learn to discuss and analyze recent scientific discoveries - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Students will gain the most recent knowledge on brain research - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Students will acquire basic knowledge on brain functions in health and disease + - - - - + - - - - -
M_W002 Students will be able to present basic facts on brain functioning and discuss among group members + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (10h):
Brain Tales

An overview of brain functions and regulation of our behavior. Why are we attracted to someone? Where the hunger and thirst come from? Why and when people and animals are aggressive? What is pain? Lies and deception. Brain on high: drug dependence. How do we study brain?

Seminar classes (5h):
What's in our brain?

Seminars where students discuss the most recent discoveries on brain research, techniques, diseases, and therapy. Also, own students’ presentations on selected topics will be arranged.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

75% written test
25% activity during lectures/seminars/presentations

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

No specific requirements

Recommended literature and teaching resources:

Necessary materials will be uploaded on the educational server (neuro.agh.edu.pl).
Literature for seminars will be provided. Students are highly welcome to submit their own interests in selected topics, related to the course.
Detailed data concerning the final grade will be given in one on the first lectures.
Recommended reading:
D.S.Inaba & W.E.Cohen: “Uppers, Downers, All Arounders – Physical and mental effects of psychoactive drugs”,CNS productions, Inc. Oregon, USA (7th or 8th edition).
M.F.Bear, B.W.Connors, M.A.Paradiso “Neuroscience, exploring the brain”. Williams & Wilkins (editions from 1996 and newer).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None