General information:
Name:
Health and disease - introduction to modern therapies
Code:
int.courses-213
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Semester:
Spring
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Module summary

Students will gain basic knowledge on drug delivery and its development over centuries, ways of preparation of various biomaterials for drug delivery and methods for their analysis.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student is aware of the possible side effects of novel therapies and necessity of taking responsible decisions Presentation
M_K002 Student can work in a team and present the data on modern pharmacology in a clear and comprehensive way, also to laypersons Presentation
Skills: he can
M_U001 Student can propose how to manufacture nanomaterials and nanocarriers of drugs and biologically active molecules Activity during classes
M_U002 Student can propose methods to characterize structure and properties of drug delivery systems Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student knows novel therapeutic approaches in the treatment of various diseases Examination
M_W002 Student knows analytical techniques necessary to control the release of bioactive substances Examination
M_W003 Student understands basic molecular mechanisms underlying drugs action Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student is aware of the possible side effects of novel therapies and necessity of taking responsible decisions + - + - - + - - - - -
M_K002 Student can work in a team and present the data on modern pharmacology in a clear and comprehensive way, also to laypersons - - + - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student can propose how to manufacture nanomaterials and nanocarriers of drugs and biologically active molecules + - - - - + - - - - -
M_U002 Student can propose methods to characterize structure and properties of drug delivery systems - - + - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student knows novel therapeutic approaches in the treatment of various diseases + - - - - - - - - - -
M_W002 Student knows analytical techniques necessary to control the release of bioactive substances + - - - - - - - - - -
M_W003 Student understands basic molecular mechanisms underlying drugs action + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 154 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (30h):

1. Drug design – from syphilis to hair loss
2. Poisons – from ancient times to modern pharmacology
3. Panacea – how to make a drug safe for us?
4. Chemistry of drugs – designer drugs and legal highs
5. Doping in sport – how sport benefits from pharmacology
6. Cancer – from molecular mechanisms to therapies
7. How to identify a drug – analytical techniques in pharmacology
8. Routes of drug delivery – how the drug finds its target in the body?
9. Stimuli-responsive and intelligent drug delivery biomaterials
10. Novel cancer therapies – combat cancer, not healthy cells
11. Nanobiomaterials for imaging and diagnostic systems
12. Biosensors, nanosensors and lab-on-a-chip
13. Replacing worn out organs – tissue engineering and regenerative medicine
14. Vain hopes or future of modern medicine – cell and gene therapies

Laboratory classes (15h):

1. Manufacturing of polymer, ceramic and lipid microparticles loaded with drugs and/or biologically active molecules
2. Characterization of size, microstructure and physicochemical properties of obtained drug delivery systems
3. Evaluation of drug loading efficiency by spectrophotometry, HPLC and mass spectrometry
4. Evaluation of drug release kinetics by and HPLC and mass spectrometry

Seminar classes (15h):

1. Tests on animals: necessity or unwanted cruelty?
2. Do diet supplements support our health?
3. Food additives, conservants, flavor enhancers – healthy or not?
4. Antibiotics and vaccines: both sides of public discussion
5. Nanocarriers of drugs and biologically active molecules (micelles, liposomes, dendrimers, polymer-drug conjugates, nanospheres) – manufacturing, properties, applications
6. Nanomaterials for nanomedicine and theranostics (magnetic, metallic, ceramic nanoparticles, carbon nanotubes and fullerenes, quantum dots) – manufacturing, properties, applications

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Positive marks from presentation on seminar classes and reports on lab classes

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

33.3% – seminars grade, 33.3% – laboratories grade, 33.3% – examination grade
Further details will be given during the first meeting.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In case of an absence from the seminar classes immediately contact the teacher.

Prerequisites and additional requirements:

Basic knowledge of chemistry, physics, materials science and biology

Recommended literature and teaching resources:

1. Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, Buddy D. Ratner, Alan S. Hoffman, Frederick J. Schoen, Jack E. Lemons, 2013, Elsevier – Academic Press, 3rd edition; ISBN: 0125824637 and ISBN: 978-0-12-374626-9
2. Manuals for laboratory classes and recent publications provided by the teachers
3. All necessary teaching materials will be provided on the server: neuro.agh.edu.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. U. Posadowska, M. Parizek, E. Filova, M. Włodarczyk-Biegun, M. Kamperman, L. Bacakova, E. Pamuła. Injectable nanoparticle-loaded hydrogel system for local delivery of sodium alendronate, INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 485;2015:31-40
2. U. Posadowska, M. Brzychczy-Włoch, A. Drożdż, M. Krok-Borkowicz, M. Włodarczyk-Biegun, P. Dobrzyński, W.Chrzanowski, E. Pamuła. Injectable hybrid delivery system composed of gellan gum, nanoparticles and gentamicin for the localized treatment of bone infections. EXPERT OPINION ON DRUG DELIVERY 13;2016:613-620
3. L. Rumian, H. Tiainen, U. Cibor, M. Krok-Borkowicz, M. Brzychczy-Włoch, H. Haugen, E. Pamuła. Ceramic scaffolds enriched with gentamicin loaded poly(lactide-co-glycolide) microparticles for prevention and treatment of bone tissue infections MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 69;2016:856-864
4. A. Drabik, A. Bodzoń-Kułakowska, P. Suder, J. Silberring, J. Kulig, M. Sierzga. Glycosylation changes in serum proteins identify patients with pancreate cancer. JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 16;2017:1436-1444
5. M. Smoluch B. Gierzyk, E. Reszke, M. Babij, T. Gotszalk, G. Schroeder, J. Silberring. FAPA mass spectrometry of designer drugs. TALANTA 146;2016:29-33
6. F. Sucharski, MJ. Noga, P. Suder, J. Kotlińska, J. Silberring. Integrated workflow for quantitative phosphoproteomic analysis of the selected brain structures in development of morphine dependence PHARMACOLOGICAL REPORTS 66;2014:1003-1010

Additional information:

None